قیمت گذاری

پایه

این یک واقعیت طولانی است که یک خواننده را از خود دور می کند.

29 تومان / ماهانه
 • تحلیل مدیریت شده
 • هوش تجاری
 • پرداخت های بین المللی
 • مدیریت اطلاعات
 • ادغام اجتماعی
 • محتوای برنامه

استاندارد

این یک واقعیت طولانی است که یک خواننده را از خود دور می کند.

59 تومان / ماهانه
 • تحلیل مدیریت شده
 • هوش تجاری
 • پرداخت های بین المللی
 • مدیریت اطلاعات
 • ادغام اجتماعی
 • محتوای برنامه

حرفه ای

این یک واقعیت طولانی است که یک خواننده را از خود دور می کند.

99 تومان / ماهانه
 • تحلیل مدیریت شده
 • هوش تجاری
 • پرداخت های بین المللی
 • مدیریت اطلاعات
 • ادغام اجتماعی
 • محتوای برنامه